WATERPARK or WaterGate ….συνέχεια

0
335

Όπως είπαμε σε προηγούμενο άρθρο η συνέχεια στο θέμα ήταν
«δέσμια υπόσχεση» μας
και είμαστε σήμερα συνεπείς ,παρουσιάζοντας σήμερα το PART II

waterpark1

ΜΕΡΟΣ Ι : ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι εγκαταστάσεις του WATERPARK βρίσκονται στο 12ο χλμ της ΕΟ Αθηνών Κορίνθου σε επαφή με τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Σκαραμαγκά δεξιά της κατεύθυνσης από Αθήνα προς Ελευσίνα-Πέραμα και δίπλα από τον Οικισμό της Αφαίας του Δήμου Χαϊδαρίου, σε οικόπεδο έκτασης 32,5 στρεμμάτων «φερόμενης ιδιοκτησίας» Μονής Κλειστών.
Βόρεια συνορεύει με δασικό μονοπάτι που έχει χαρακτηριστεί έτσι με την ΑΠ 852/2-5-2004/Δνση Δασών Δυτικής Αττικής απόφαση του ΓΓΠ και χρησιμεύει για τα οχήματα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης, αλλά από την χρήση του WATERPARK έχει μετατραπεί σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης.
Ανατολικά συνορεύει με τον Οικισμό της Αφαίας, το οποίο έχει επιτρεπόμενες χρήσεις γης μόνο κατοικία σύμφωνα με το ΓΠΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Νοτίως συνορεύει μέσω ρέματος με την ΕΟ Αθηνών –Κορίνθου (ρεύμα προς Ελευσίνα) η οποία έχει χαρακτηριστεί «Πρωτεύων Αστικό Δίκτυο» σύμφωνα με το ΦΕΚ 398Β/21-3-2007 .
Δυτικά εφάπτεται με τον Α/Κ Σκαραμαγκά, ο οποίος και αυτός έχει χαρακτηριστεί «Πρωτεύον Αστικό Δίκτυο» σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη περιοχή της εγκατάστασης του θέματος έχουν καθοριστεί :
– Με το ΓΠΣ/92 Χαϊδαρίου με τη σημείωση «Στη περιοχή του Σκαραμαγκά πρέπει να χωροθετηθούν μη οχλούσες εγκαταστάσεις και χρήση γενικής κατοικίας» δηλαδή απαγορεύει της χρήσεις του Άρθρου 235 του ΚΠΝ και επιτρέπει αυτές της γενικής κατοικίας που αναφέρει το Άρθρο 232 με του περιορισμούς, του Άρθρου 240 αφού καθορίζει ειδική ζώνη της περιοχή (σελ 3691, χάρτης Π-4 του ΦΕΚ), συνεπώς δεν επιτρέπονται τα αναψυκτήρια που ανήκουν στις οχλούσες δραστηριότητες του Άρθρου 235.
– Με το Ν.2742/99 Άρθρο 21 η περιοχή εντάσσεται στη Ζώνη Ζ1 που «..έχει κηρυχθεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την 25683/27.3.1969 απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως ‘Περί κηρύξεως Όρεων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας’ (ΦΕΚ 236 Β’)» και καθορίζεται ως περιοχή «… περιαστικού πάρκου με λειτουργίες αναψυχής υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ελευθέρου πρασίνου, εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις και χώρων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση περιπτέρων αναψυχής, περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή, καθώς και αναψυκτήρια.», που όμως παιχνίδια με νερό (Water Park) δηλαδή συστήματα υδρολίσθησης σε κολυμβητικές δεξαμενές, που με την ΚΥΑ Αριθ.7034/ 1298/ 2000 δεν επιτρέπονται σε απόσταση μικρότερη των 150 μ από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως η Ζ1 και συνεπώς δεν είναι επιτρεπτή η κατασκευή και λειτουργία τους στη περιοχή.

Έγγραφο
– Με την Απόφ. ΓΓΠΑ 2168/2-7-2001 και το ΑΠ 156/10-4-2008/Δνση Δασών Δυτικής Αττικής η περιοχή έχει χαρακτηριστεί καταφύγιο άγριας ζωής σε συνέχεια του προϋπάρχοντος καθεστώτος καταφυγίου θηραμάτων, και είναι εμφανές από το συνημμένο στη απόφαση σκαρίφημα ότι όλη η έκταση της εγκατάστασης του θέματος είναι εντός του καταφυγίου, γεγονός που έχει αγνοηθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς αδειοδότησης (Δήμο Χαϊδαρίου, Πολεοδομία Αιγάλεω, κλπ), διώχνοντας στη ουσία κάθε μορφή άγριας ζωής (πανίδα) της περιοχής με όποιες συνέπειες έχει αυτό για τη χλωρίδα και το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής.
– Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, έπρεπε να ελέγχονται από το Δήμο Χαϊδαρίου κατά την διαδικασία της αδειοδότησης λειτουργίας σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 1010/3/96-γ , Άρθρο 1 παρ. 2 « Λαμβάνοντας Υπόψη ……α) Στις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και τη δασική νομοθεσία.» ενέργεια που είναι εμφανές από την λειτουργία μέχρι σήμερα της εγκατάστασης, ότι δεν έγινε, παρά τα αντιθέτως ισχυριζόμενα από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.
– Επιπρόσθετα οι χρήσεις γης, ελέγχονται σύμφωνα με το Π.Δ. της 8/13.7.93 (ΦΕΚ 795 Δ΄) «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών.» Άρθρο 3, επειδή απαιτείται Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές στις οποίες σύμφωνα με το Αριθ.οικ:8957/2004/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β` 425/2.3.2004) «Απαιτούμενες Μελέτες, δικαιολογητικά και Διαδικασίες έκδοσης των Αδειών Δόμησης.» Άρθρο 2 παραγ 3. αναφέρει «3. Μετά την υποβολή της αίτησης γίνεται θεώρηση επί του τοπογραφικού διαγράμματος των όρων δόμησης, της επιτρεπόμενης χρήσης γης, των απαιτούμενων εγκρίσεων και του υψομέτρου, ….» δηλαδή περιλαμβάνονται και οι χρήσεις γης (Όροι Δόμησης) ενέργεια που είναι εμφανές από την λειτουργία μέχρι σήμερα της εγκατάστασης, ότι δεν έγινε, παρά τα αντιθέτως ισχυριζόμενα/δικαιολογούμενα από την Αρμόδια Πολεοδομία Αιγάλεω.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η σπουδαιότητα της περιοχής αποδείχθηκε με ανεύρεση τάφων και τμήμα της Αρχαίας Ιεράς Οδού εντός του οικοπέδου της εγκατάστασης και ορθά είχαν προβλεφθεί αρχικά με το ΓΠΣ/92 Χαϊδαρίου με προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-4 του ΦΕΚ και ειδικότερα στη σαφή αναφορά στο κείμενο για την Ιερά Οδό όπου αναφέρει « Για τον άξονα της Ιεράς Οδού προτείνεται η διενέργεια ανασκαφών για τον εντοπισμό του ακριβούς ίχνους του αρχαίου δρόμου και μνημείων που πιθανόν βρίσκονται εκεί και η δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου ανάδειξης του Ιστορικού και Μνημειακού χαρακτήρα της.» όπου στο χάρτη περιοχών προστασίας (Π-4) της σελίδας 3691 του ΦΕΚ σαφέστατα καθορίζεται η ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του θέματος (με τον αριθμό 4) ως περιοχή «Ζώνη Προστασίας Ιστορικού Ενδιαφέροντος», όπου η παρουσία αρχαιοτήτων ήταν γνωστή ήδη από τη δεκαετία του 1930 και είχε συνταχθεί μελέτη το Μάρτιο του 1991 από τον ΟΡΣΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΘΗΝΑ –σχέδιο πλαίσιο», την οποία αγνόησαν οι αρμόδιοι φορείς.
Κρίνουμε σκόπιμο σημειώσουμε ότι ενώ έχει αποκαλυφθεί τμήμα της αρχαίας Ιεράς Οδού προς τον Οικισμό της ΑΦΑΙΑΣ έχει σταματήσει η ανασκαφή προς το χώρο της εγκατάστασης και τη πλευρά του Α/Κ Σκαραμαγκά και χρησιμοποιείται για χώρο στάθμευσης των επισκεπτών της επιχείρησης, αφετέρου ότι σε ερωτήματα μας προς το ΥΠΠΟ, Γ’ ΕΠΚΑ, Μουσείο Ελευσίνας από 15 Νοε 2007 για τις ενέργειες τους (αποφάσεις, υποδείξεις – οδηγίες , τρόπο φύλαξης, προσβασιμότητα κλπ) μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση.
Εν συντομία υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και σήμερα μας είναι αδιανόητο γιατί δεν εφαρμόστηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ο Ν.3028/2002
ΜΕΡΟΣ ΙV : ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όπως αναφέρουμε στο ΜΕΡΟΣ Ι η εγκατάσταση συνορεύει βορείως με δασικό μονοπάτι το οποίο όμως λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων των επισκεπτών έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης αφενός παρεμποδίζοντας τη σκοπιμότητα ύπαρξης και λειτουργίας του μονοπατιού, αφετέρου δημιουργίας υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά από τυχούσες ενέργειες επισκεπτών (τσιγάρα, ζεστές μηχανές οχημάτων, τζάμια, καθρέπτες, κλπ), τα οποία έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους φορείς με τα συνημμένα έγγραφα μας με δείκτες
Το θέμα της οδικής ασφάλειας και ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος, λόγω της εισόδου-εξόδου οχημάτων από το οικόπεδο της επιχείρησης απευθείας στον Α/Κ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, έχει επισημανθεί από την αρχή της κατασκευής της εγκατάστασης από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο της ΑΦΑΙΑΣ αλλά και από εμάς με την συνεχή όχληση των υπηρεσιών για την εφαρμογή κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης. Η αναγκαιότητα της κυκλοφοριακής σύνδεσης, έχει επισημανθεί από το αρχικό στάδιο των εργασιών κατασκευής και από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΥΕ/Τμ.Γ’ με το ΑΠ 792/Φ5.9.0/27-4- όπου επισημαίνει στη παράγραφο 6 την αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΚΕΣΟ επειδή το οικόπεδο – αγροτεμάχιο ευρίσκεται παράπλευρα της ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙNΘΟΥ και πλησίον ανισόπεδου Κόμβου (του Α/Κ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.
Πολεοδομική Άδεια

Στην οικοδομική άδεια της εγκατάστασης προβλέπεται είσοδος – έξοδος ανατολικά της εγκατάστασης, από τον οικισμό της Αφαίας, στην πραγματικότητα η είσοδος – έξοδος υλοποιείται δυτικά και επί του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) Σκαραμαγκά, σημειώνοντας ότι η οικοδομική άδεια εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης και υλοποίηση της σύνδεσης και ενώ ήταν ήδη γνωστή και υπό ανασκαφή από τον 4ο/2006 η ύπαρξη αρχαιοτήτων (ΑΡΧΑΙΑ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ), καμία εξ όλων των αρμοδίων υπηρεσιών που προσήλθαν στο χώρο της εγκατάστασης για έλεγχο δεν επισημαίνει το προφανές.

Ενώ το Δασαρχείο διατηρεί επιφυλάξεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής («φερόμενη ιδιοκτησία Μονής Κλειστών) η Πολεοδομία Αιγάλεω αναφέρεται σε ‘’..ιδιοκτησία Μονής Κλειστών’’(με ποιους άραγε τίτλους ;;), καθότι η περιοχή της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός σχεδίου (ΓΠΣ) και είναι νομικά επιβεβλημένος ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, αντιστοίχως δε στο παραπάνω έλεγχο δεν προέβη ούτε ο Δήμος Χαϊδαρίου κατά την αδειοδότησης, η δε Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου παραπέμπει προσφάτως στο συμβούλιο ανταλλαξίμων.
Εγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης
Η κυκλοφοριακή σύνδεση εγκρίθηκε τελικά προσφάτως από ΔΚΕΣΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ με το υπ .αριθμ ΑΠ ΟΙΚ/1633,σχετ2012/008,5837/08/8-7-08 έγγραφο του, μη τηρούμενης της διαδικασίας και σειράς που καθορίζονται στα άρθρα 30 και 32 του ΠΔ 465/70, όπως ισχύει σήμερα και μάλιστα κατά παρέκκλιση, χωρίς αναφορά σε υπουργική απόφαση όπως προβλέπει το άρθρο 34 του παραπάνω ΠΔ, επισημαίνουμε δε ότι η εγκατάσταση δεν εμπίπτει (λόγω νέας κατασκευής) στις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Έγγραφο Τροχαίας Αιγάλεω
Αποκορύφωμα των ενεργειών των αρμοδίων φορέων αποτελεί η χορήγηση βεβαίωσης της Τροχαίας Αιγάλεω με το υπ.αριθμ ΑΠ 1020/1/199-α’/7-2-2007 έγγραφο της, σε ερώτηση των ιδιοκτητών ότι η ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ο Α/Κ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ αποτελούν «οδό ήπιας ελεγχόμενης κυκλοφορίας» !!, ενέργεια-απάντηση η οποία είναι κατά παράβαση των αναφερομένων στα Άρθρα 2 & 39 του ΚΟΚ όπως ισχύει σήμερα, γεγονός που επισημάνθηκε με έγγραφο μας στο Δήμο Χαϊδαρίου, αλλά αγνοήθηκε επιδεικτικά από αυτόν επικαλούμενος σε έγγραφο του «δέσμια αρμοδιότητα».
Συνεχίζεται …..


.. επιστροφή στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.